Dokumenti vezani uz aktivnosti Hrvatske udruge za sanitarno inžinjerstvo:
Normativni akti
Povijest (1998. - 2004.)

Hrvatska udruga diplomiranih sanitarnih inženjera (HUDSI) osnovana je 25. lipnja 1998. godine, a rezultat je inicijative nekolicine entuzijasta koji su suočeni s nedefiniranošću ovog zanimanja u zakonskom sustavu Republike Hrvatske, odlučili javno iskazati svoje nezadovoljstvo posvemašnjom nezainteresiranošću institucija da reguliraju status ljudi koji su stekli pravo na to zvanje.

Činjenica da diplomirani sanitarni inženjer po završetku ovog sveučilišnog studija dobiva diplomu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u kojoj jasno stoji da je:

"...položio sve propisane ispite i izvršio sve
druge obveze iz programa studija za diplomirane sanitarne inženjere
i stekao visoku stručnu spremu i stručni naziv:

DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENJER

kao i sva prava koja mu pripadaju po propisima",

što mu daje za pravo postavljanje pitanja koja su to prava koja pripadaju ovom zanimanju.

Osnivanjem HUDSI, strukovne udruge koja okuplja diplomirane sanitarne inženjere u cijeloj Hrvatskoj, pokazano je da je došlo do stvaranja kritične mase koja je počela tražiti ono što joj po svim normama civiliziranog društva i pripada.

Pokušaji reguliranja statusa do tada su se svodili na pokušaje pojedinaca da se riješi vlastita egzistencija i nisu rezultirali nekim posebnim uspjehom.

Osnivanje Udruge označilo je početak organizirane aktivnosti rješavanja problema koji su se nagomilavali još od 1992. godine kada su prvi diplomirani sanitarni inženjeri počeli izlaziti sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Udruga se od početka trudila da ukaže na nepostojanje pojedinih zakonskih propisa kao i razne nelogičnosti i nedorečenosti postojećih. Predlaganjem raznih rješenja nastojala je ukazati na iste i time pomoći svom članstvu.

Obvezana zaključkom skupštine (2001) da su diplomirani sanitarni inženjeri zdravstveni djelatnici i kao takvi trebaju dobiti odgovarajuće mjesto u zakonu koji primarno regulira to područje (Zakon o zdravstvenoj zaštiti) HUDSI uporno radi na promjeni stava Ministarstva zdravstva RH koje kroz sve mandate uporno odbija diplomiranim sanitarnim inženjerima priznati taj status koristeći argumentaciju koju je Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske proglasio upitnom dajući svoje mišljenje na tumačenje Ministarstva zdravstva.

Takav odnos Ministarstva zdravstva (očitovan kroz cijeli niz negativnih odgovora Ministara zdravstva u različitim mandatima) uveliko je otežao rad Udruge, koja se uhvatila u koštac s teškim zadatkom da institucije države ali i obrazovne institucije uvjeri u ono što je bilo očito - da su diplomirani sanitarni inženjeri zdravstveni profil. U prilog tome govori multidisciplinarno zdravstveno usmjereno obrazovanje diplomiranih sanitarnih inženjera na visokom učilištu medicinskog smjera (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) te potrebna znanja i vještine diplomiranih sanitarnih inženjera (citirani zaključci Radne grupe za sanitarno inženjerstvo Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske):

 1. Znanja i vještine potrebne za provođenje sanitarnog nadzora:
 2. Znanja i vještine potrebne za sudjelovanje u proizvodnji, preradi, pakiranju i distribuciji, pripremanju i uporabi zdravstveno ispravne i nutritivno vrijedne hrane;
 3. Znanja i vještine potrebne za rad u sklopu higijensko-epidemiološkog tima;
 4. Znanja i vještine potrebne za rad na provođenju zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica i predmeta opće uporabe;
 5. Znanja i vještine potrebne za rad u jedinicama za mikrobiološko ispitivanje namirnica i predmeta opće uporabe;
 6. Znanja i vještine potrebne za rad u jedinicama za kemijsko ispitivanje namirnica i predmeta opće uporabe;
 7. Znanja i vještine potrebne za ispitivanje energetske, prehrambene, mineralne i vitaminske vrijednosti obroka kod različitih dobnih skupina, te izrađivanje izbalansiranog jelovnika za iste;
 8. Znanja i vještine potrebne za rad u jedinicama za mikrobiološko ispitivanje pitkih, površinskih i otpadnih voda, mora, te voda za rekreaciju;
 9. Znanja i vještine potrebne za rad u jedinicama za kemijsko ispitivanje pitkih, površinskih i otpadnih voda, mora, te voda za rekreaciju;
 10. Znanja i vještine potrebne za rad u jedinicama za ispitivanje otpada, tla, zraka i ekotoksikologiju;
 11. Znanja i vještine potrebne za rad u jedinicama za sanitarnu tehniku;
 12. Znanja i vještine potrebne za proučavanje javno-zdravstvenih problema i određivanje prioriteta, te rad na izradi programa zdravstvene zaštite pučanstva;
 13. Znanja i vještine potrebne za rad u jedinicama za humanu mikrobiologiju - poznavanje bakterioloških, viroloških, te parasitoloških pretraga:
 14. Znanja i vještine vezane s tehnikama i primjenom molekularne biotehnologije u svrhu kontrole potencijalnih rizika njihove uporabe;
 15. Znanja i vještine potrebne za rad u jedinicama provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD);
 16. Znanja i vještine potrebne za rad u proizvodnji, prometu, uporabi i zbrinjavanju otrova i drugih opasnih tvari;
 17. Znanja i vještine potrebne za rad u jedinicama za sterilizaciju:
 18. Znanja i vještine potrebne za provođenje i nadzor mjera higijensko-tehničke zaštite;
 19. Znanja i vještine potrebne za provođenje preventivnog sanitarnog nadzora nad izgradnjom;
 20. Znanja i vještine potrebne za provođenje unutarnjeg nadzora nad ionizirajućim i neionizirajućim zračenjem i suradnja sa stručnjacima drugih struka u provođenju tog nadzora;
 21. Znanja i vještine potrebne za provođenje znanstveno-istraživačkih aktivnosti u znanstveno-istraživačkim institucijama;
 22. Znanja i vještine potrebne za provođenje nastavnog procesa na srednjoškolskim, visokoškolskim i drugim nastavnim ustanovama u polju djelokruga rada diplomiranog sanitarnog inženjera.
Ne odustajući od ciljeva propisanih Statutom udruge (Članak 5.) navedenih u nastavku:

Zaštita zdravlja čovjeka kontroliranjem, modificiranjem i prilagođavanjem čimbenika radne i životne okoline koji mogu negativno utjecati na zdravlje čovjeka;
Zaštita okoline od potencijalno negativnih učinaka djelatnosti čovjeka;
Poboljšanje kvalitete životne okoline.
Okupljanje diplomiranih sanitarnih inženjera na području Republike Hrvatske;
Znanstveno, stručno i kulturno i društveno usavršavanje svojih članova, organiziranjem raznih seminara, sastanaka, simpozija i stručnih ekskurzija;
Koordiniranje rada i suradnjom s ostalim udrugama srodnih struka i organiziranje razmjene iskustava među članovima;
Sudjelovanje u rješavanju problema zaštite čovjekova okoliša;
Održavanje i stvaranje službenih, stručnih i kolegijalnih veza sa sličnim društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu s ciljem razvitka struke;
Organiziranje stručnih predavanja, savjetovanja, seminara i sastanaka od općeg značaja za razvoj struke;
Sudjelovanje u poboljšanja nastave studija za diplomirane sanitarne inženjere;
Rad na jačanju uloge Udruge u zdravstvenom, tehničkom, privrednom i znanstvenom životu Republike Hrvatske.

pristupilo se aktivnostima koje su doprinijele promjenama u shvaćanju uloge diplomiranih sanitarnih inženjera u sustavu zdravstvene zaštite i poboljšanja javno-zdravstvenog interesa stanovništva Republike Hrvatske.

Iz toga se može izdvojiti:

Izrada komparativnog prikaza studijskih programa u RH sličnih Studiju diplomiranih sanitarnih inženjera u cilju argumentacije protiv izbacivanja diplomiranih sanitarnih inženjera iz Zakona o sanitarnoj inspekciji Zakona o sanitarnoj inspekciji (NN 27/99).

Doprinos izradi:
Pravilnika o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene i druge pravne osobe za obavljanje analiza i superanaliza namirnica odnosno predmeta opće uporabe (NN 62/99), te
Pravilnika o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati laboratoriji proizvođača namirnica i predmeta opće uporabe (NN 62/99).

Aktivnosti oko rješavanja nedorečenosti iz kojih su proizašla mnoga proizvoljna tumačenja Zakona o otrovima (NN 27/99) od strane tijela državne uprave (1999) što je rezultiralo izradom i donošenjem Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom, uporabom ili zbrinjavanjem otrova i o uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili rabe otrove (NN 92/1999, NN 151/2002)

Doprinos izradi Strategije zdravstva Republike Hrvatske 2002. godine.

S obzirom na važan uzajamni interes ostvariv jedino zajedničkim djelatnostima i suradnjom, 2002. godine Udruga sklapa Ugovor o znanstveno-stručnoj suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, vezano uz znanstveno-stručni rad u razvoju i aplikaciji najnovijih dostignuća u području sanitarnog inženjerstva.

Udruga je 2002. godine i završila Prijedlog plana i programa pripravničkog stažiranja diplomiranih sanitarnih inženjera koji je zaživio na Zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, te se kontinuirano provodi već treću godinu.

Sudjelovanje u radu Radne grupe za sanitarno inženjerstvo Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske vezano uz donošenje dokumenta o potrebnim znanjima i vještinama, djelokrugu rada, te prijedlogu obrazovanja diplomiranih sanitarnih inženjera u Republici Hrvatskoj

Nakon osnivanja Hrvatske sanitarne udruge (HSU) 2003. godine HUDSI i HSU sklapaju Ugovor o poslovno-stručnoj suradnji radi razvijanja međusobne suradnje u poslovima od zajedničkog interesa u cilju unapređenja obrazovnog procesa, praktične edukacije diplomiranih sanitarnih inženjera, praćenja i aplikacije suvremenih tehnologija koje se primjenjuju, povećanja integracije teorijske i praktične edukacije, promocije te izrade zakonskih propisa.

U suradnji sa Hrvatskom sanitarnom udrugom iz Zagreba izrađuje se Prijedlog zakona o sanitarnoj djelatnosti (2003) s razrađenim prijedlogom osnivanja Hrvatske sanitarne komore što se dostavlja Ministarstvu zdravstva RH na očitovanje.

Pružanje podrške Prijedlogu novog ustrojstva sanitarne inspekcije RH, Hrvatske sanitarne udruge (2003).

Paralelno s aktivnostima vezanim uz zakonsku problematiku održano je i nekoliko stručnih predavanja u organizaciji Udruge:

 • 2000. "Ekološka proizvodnja hrane, budućnost bez alternative", Mr.sc. Ranko Tadić, EKO-LIBURNIA, Rijeka, IFOAM coordinator for Mediterranean countries.
 • 2001. " Maslinovo ulje, prehrana i zdravlje ", Dr.sc. Olivera Koprivnjak, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč.
na vrh